2020/70

2020/70

BAYBURT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI AYDINTEPE VE DEMİRÖZÜ İLÇE EMNİYET AMİRLİKLERİNE 60 TON KÖMÜR VE
6 TON ÇAM ODUNU ALIMI
BAYBURT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aydıntepe ve Demirözü İlçe Emniyet Amirliklerine 60 ton kömür ve 6 ton çam odunu alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                    : 2020/295753
1-İdarenin
a) Adı                    : BAYBURT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                : GENÇOSMAN MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI NO:115 69000 BAYBURT MERKEZ/BAYBURT
c) Telefon ve faks numarası        : 4582114410 - 4582116641
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                    : Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aydıntepe ve Demirözü İlçe Emniyet Amirliklerine 60 ton kömür ve 6 ton çam odunu alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı        : 60 ton kömür (30 ton portakal kömür, 30 ton karpuz kömür) ve 6 ton çam odunu
                      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    : Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü/Aydıntepe ve Demirözü İlçe Emniyet Amirlikleri
ç) Süresi/teslim tarihi            : Sözleşme imzalanmasına müteakiben 15 (onbeş) gün  içinde Sözleşme tasarısı madde: 10.1.1 de belirtilen yerlere  belirtilen miktarlarda teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi            : sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.06.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin             : Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü 5. Kat Eğitim Salonu (ihale  salonu) açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış; 1- Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi , 2-Satış izin Belgesi, 3-Bayillk belgesi, 4-Satışını Yaptığı Kömüre ait analiz belgesi 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.    İlan No : 2020/70

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 10:36

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER