2020/148

2020/148

ASFALT VE BETON ALTI KAR VE BUZ BİRİKİMİ ENGELLEME AMAÇLI ELEKTRİKLİ ISITMA SİSTEMİ ALIMI
BAYBURT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Asfalt ve Beton Altı Kar ve Buz Birikimi Engelleme Amaçlı Elektrikli Isıtma Sistemi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                     : 2020/526337
1-İdarenin
a) Adı                    : BAYBURT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                 : Cumhuriyet Cd. No:33 69000 BAYBURT MERKEZ/
                      BAYBURT
c) Telefon ve faks numarası         : 4582112502 - 4582115089
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                    : Asfalt ve Beton Altı Kar ve Buz Birikimi Engelleme Amaçlı 
                      Elektrikli Isıtma Sistemi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı         : 60 m?lik çift yönlü yol (Toplam 120 metre)
                      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
                      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     : Tuzcuzade mah. Danışmendiler caddesi.kışla çeşmesi 
                      önünde 60 m’lik çift yönlü yola montaj yapılarak teslimat 
                      yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi             : Sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içerisinde montajı 
                      yapılarak idaremize teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi             : Sözleşme tarihi işe başlama tarihi kabul edilecektir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati                 : 15.10.2020 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres)         : Belediye Meclis Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.        İlan No : 2020/148 

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER