2020/144

2020/144

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
MADDE-1 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez ilçe Kop  Köyü 2 Katlı Lokanta tesisler 10 yıl süre  ile işletilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.
İş bu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
MADDE-2 İhale 02/10/2020 Cuma günü aşağıda belirtilen saatlerde İl Encümeni’nce Özel İdare İşhanı 6.katında bulunan İl Encümeni Toplantı Salonun’da yapılacaktır.
MADDE-3 İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Bayburt İl Özel İdaresi’nde mesai saatleri içinde görülebilecektir.
                              İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
MADDE-4 İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a)    Gerçek kişiler için:
1)    Başvuru dilekçesi,     
2)    Vatandaşlık numarası ile birlikte onaylı nüfus cüzdanı örneği,  
3)    Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri, 
4)    Geçici  teminatı,
5)    İmzalanmış şartname.
b) Tüzel kişiler için:
1)    Başvuru dilekçesi, 
2)    Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi,
3)    Yönetimin onaylı imza sirküleri,
4)    Bağlı olduğu Vergi Dairesi, ili ve numarasını gösterir belge, 
5)  Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri, 
6)    Geçici  teminatı,
7)    İmzalanmış şartname.
MADDE-5 Başvuru Dosyası İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında teslim edilecektir. Başvuru Dosyası verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dosya içerisindeki her hangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
MADDE-6 İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
MADDE-7 Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İHALE EDİLECEK TAŞINMAZ
CİNSİ    MEVKİİ    KİRASI    GEÇİCİ TEMİNAT    İHALE TARİHİ    SAATİ
Lokanta (Tesis)    Kop Köyü    3.000,00 TL     250,00 TL    02.10.2020    14.00
İLAN OLUNUR                                       İlan NO: 2020/144

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER