2020/139

2020/139

BAYBURT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BAYBURT ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2020 YILI SUNİ GENÇLEŞTİRME
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BAYBURT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bayburt Orman işletme Müdürlüğü Bayburt Orman işletme Şefliği 2020 Yılı Suni Gençleştirme hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                         : 2020/504759
1-İdarenin
a) Adı                     : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BAYBURT 
                           DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN 
                          GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                     : Zahit Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı çiil çil 
                           mevkii 69000 Erzurum yolu BAYBURT MERKEZ/
                          BAYBURT
c) Telefon ve faks numarası             : 04582132295 - 4582132306
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası                 : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı                     : Bayburt Orman işletme Müdürlüğü Bayburt 
                           Orman işletme Şefliği 2020 Yılı Suni Gençleştirme
b) Niteliği, türü ve miktarı             : 15 Km Ekskavatörle Top. İşl.ve Teras Apl. 7.500 
                          adet fidan dağıtımı ve dikimi 0,5 km servis yolu 
                          yapılması
                          Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
                          içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer         : Bayburt Orman işletme Şefliği 101 nolu bölme
ç) Süresi/teslim tarihi                 : İşe başlama tarihinden itibaren 30(Otuz) gündür
d) İşe başlama tarihi                 : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün 
                          içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati                     : 05.10.2020 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres)             : Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü ağaçlandırma, suni tensil, yardop makineli arazi hazırlığı işi.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
                                              İlan No : 2020/139 

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER