2020/138

2020/138

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ,BAYBURT ANADOLU ERKEK İMAM HATİP LİSESİ VE MEV KONURSU ORTAOKULU
BECERİ VE TASARIM ATÖLYELERİ DONATIM MALZEMESİ ALIM İŞİ
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ,Bayburt Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi ve MEV Konursu Ortaokulu Beceri ve Tasarım Atölyeleri donatım malzemesi alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası             : 2020/469621
1-İdarenin
a) Adresi                     : Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyildiz  Caddesi 
                          Özel İdare İşhanı K:4 Merkez 
                          BAYBURT MERKEZ/BAYBURT
b) Telefon ve faks numarası             : 4582117284 - 4582116784
c) Elektronik Posta Adresi             : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
 internet adresi (varsa)             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı             : 3 adet Beceri ve Tasarım Atölyesi için malzeme                               alım işi.
                          Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
                          içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                  : Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik 
                          Anadolu Lisesi , Bayburt Anadolu Erkek 
                          İmam Hatip Lisesi ve MEV Konursu  Ortaokuluna 
                          teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi                 : Sözleşme İmzalandıktan 1 (bir) gün  sonra 
                          başlanılacaktır.30 gün içinde  tamamlanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                 : Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi 
                          Özel idare İşhanı Kat:4 Bayburt 
b) Tarihi ve saati                 : 22.09.2020 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 
Şartnamede tanımlanan mobilya, altyapı, bilgisayar ve donanımlar firma tarafından ücretsiz olarak kurulacak ve işler vaziyette teslim edilecektir.
Yüklenici, herhangi bir arıza/sorun durumunda, müdahale edebilecek kapasitedeki yetkili personelinin ad-soyad, firmadaki sorumluluk alanlarına ait bilgileri ve bu kişilere 7 gün 24 saat ulaşabilecek telefon numaralarını İDARE’ye ve tasarım ve beceri  kurulan okul müdürlüğüne bildirmelidir. Atölyelerin kurulumu dâhilinde temin edilen mobilya, bilgisayar, tesisat ve diğer donanımların sağlamlığı Yüklenici garantisi altında olmalıdır. Garanti süresi boyunca bu donanımların dışarıdan bir etki olmaksızın düşmesi, yerinden oynamaya başlaması, kırılması veya deforme olması durumunda Yüklenici, duruma müdahale edip sorunu ücretsiz çözmelidir.
atölyelerin, kurulum itibariyle en az 2 (iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır. Satın alınan mal ve hizmetler en az 2 (iki) yıl süreyle yüklenicinin ücretsiz parçalı bakım onarım garantisi altında olacaktır. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Bilgisayar, altyapı, tesisat, mobilya ve donanımların hiçbir parçası herhangi bir gerekçeyle 2 yıllık garantiden ayrı tutulmayacaktır. Yüklenici firma arıza yapan garantili donanımın (mobilya, dolap, masa, sandalye, bilgisayar, tesisat, aydınlatma vb.) onarımını yerinde yapacaktır. Garanti süresi içerisinde tüm bakım ve onarım hizmetleri ücretsiz olmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
İhaleye girecek olan firmalar 3 boyutlu mekansal yerleşimlerini gösterir gerçekçi çizimleride İhale dosyası içerisinde  teslim edecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi Özel İdare İşhanı Kat:4 Bayburt adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                İLAN NO : 2020/138

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER