2020/110

2020/110

T.C.
BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI     
İHALE İLANI


Madde 1- Belediyemiz adına kayıtlı 3’üncü maddede detayları belirtilen 9 adet Arsanın mevcut haliyle satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır. 
Madde 2- İhale 11.08.2020 Salı günü saat 14:00’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Madde 3- KDV. Hariç Muhammen Bedeller ve Geçici Teminatlar:

S.N    Mevki    Cinsi    Ada    Parsel    m2    MUHAMMEN SATIŞ
BEDELİ KDV. HARİÇ    Geçici Teminat
Bedeli
1    Kaleardı Mahallesi    Arsa    895    3    466,12    163.142,00.-TL    4.894,26.-TL
2    Tuzcuzade Mahallesi    Arsa    647    2    150,00    52.500,00.-TL    1.575,00.-TL
3    Şingah Mahallesi    Arsa    998    1    588,33    147,007.50.-TL    4.410,23.-TL
4    Şingah Mahallesi    Arsa    998    2    531,75    132,937.50.-TL    3.988,13.-TL
5    Şingah Mahallesi    Arsa    998    3    596,76    149,190.00.-TL    4.475,70.-TL
6    Şingah Mahallesi    Arsa    998    4    753,98    188,495.00.-TL    5.654,85.-TL
7    Veysel Mahallesi    Arsa    1009    4    399,99    119.997,00.-TL    3.599,91.-TL
8    Veysel Mahallesi    Arsa    1009    5    399,98    119.994,00.-TL    3.599,82. TL
9    Veysel Mahallesi    Arsa    1009    6    396,86    119.058,00.-TL    3.571,74.-TL

Madde 4- ihalesi olan Arsanın ihale bedeli ve ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilir.
Madde 5- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir. 
a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
1- Tebligat Adres Beyanı
2- İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
3- Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
4- Şartname alındı makbuzu. 
5- Geçici Teminat dekontu. 
6- Nüfus cüzdan fotokopisi
7- İkametgah ilmühaberi 
8- İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
9- Vekaleten ihaleye gireceklerden vekaletname. (Noter onaylı)
b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.
1- Tebligat Adres Beyanı 
2- İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.
3- Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
4- Şartname alındı makbuzu.
5- Geçici teminat dekontu.
6- Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.
7- Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’ ( Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
8- Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )
9- Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.
10- Yetkilinin kimlik fotokopisi.
11- Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye girecek olanlardan vekaletname.
12- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı taktirde Noter tasdikli ortaklık ,sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar ) 
Madde  6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.- 
Madde 7- Teklifler 11/08/2020 Salı günü Saat 12:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığımda Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.
Madde 8- İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00.-TL ( Elli Türk Lirası ) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihalesine gireceği her bir gayrimenkul satışı veya araç satışı için ayrı ayrı şartname alma ve dosya oluşturması gerekmektedir… 
İlanen duyurulur.                                  İLAN NO: 2020/110

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER